ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

 1. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
 2. Η επωνυμία του Ομίλου για τις διεθνείς σχέσεις αποδίδεται κατά περίπτωση σε πιστή μετάφραση.
 3. Έδρα του Ομίλου είναι τα Ιωάννινα.

Άρθρο 2

Σκοπός – Μέσα

 1. Σκοπός του Ομίλου είναι η δημιουργία ενός ελεύθερου και αδέσμευτου βήματος προβληματισμού για τη μελέτη και αντιμετώπιση των εθνικών, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών προβλημάτων και στη διαμόρφωση προτάσεων και στην κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση και μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού.
 2. Για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του ή άλλους πολίτες, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες ή σωματεία, να εκδίδει περιοδικά και κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων, και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνος ή συνεργασία με άλλους κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Άρθρο 3

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Αποβολή – Αποχώρηση

 1. Μέλος του Ομίλου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που αποδέχεται και επιθυμεί να εργαστεί για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου.
 2. Κάθε υποψήφιο μέλος προτείνεται από τρία (3) μέλη του Ομίλου και γίνεται δεκτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν κατά της ένταξης του νέου μέλους προσφύγουν τρία (3) μέλη του Ομίλου αποφασίζει επ’ αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προσφυγή πρέπει να γίνει το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την αρχική απόφαση. Το νέο μέλος συμμετέχει στις δραστηριότητες του Ομίλου με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις μετά την άπρακτη παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας υποβολής ενστάσεως ή την τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση εγγραφής στον Όμιλο και η αποδοχή της σημαίνουν ότι το μέλος αποδέχεται όλους τους όρους του Καταστατικού.
 3. Τα μέλη του Ομίλου είναι ισότιμα και έχουν δικαίωμα:

 

 • να μετέχουν στην εκλογή των Οργάνων του Ομίλου και να εκλέγονται σε αυτά,
 • να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και στις δραστηριότητες του Ομίλου,
 • να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, και
 • να ελέγχουν τα βιβλία του Ταμείου και των Πρακτικών του Ομίλου
 1. Τα μέλη του Ομίλου τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, βοηθούν ενεργά στην πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου, μετέχουν στις δραστηριότητες του, και ενισχύουν με τις πράξεις τους ή την αποφυγή ενεργειών τους τις σχέσεις εμπιστοσύνης πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του Ομίλου.
 2. Κάθε μέλος του Ομίλου μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από τον Όμιλο, αφού γνωστοποιεί την απόφαση του εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Τα μέλη διαγράφονται από τον Όμιλο εάν αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τις αρχές, τους σκοπούς και το Καταστατικό του Ομίλου ή με τη συμπεριφορά τους τον εκθέτουν.
 4. Για την κίνησης της διαδικασίας διαγραφής απαιτείται έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Ομίλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή οίκοθεν η απόφαση του. Της διαδικασίας διαγραφής προηγείται έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση συμμόρφωσης, το ενδιαφερόμενο μέλος καλείται εγγράφως είτε σε έκτακτη είτε στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση για την παραπομπή του μέλους στη Γενική Συνέλευση λαμβάνεται και χωρίς ακρόαση σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη πρόσκληση προς το μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του για την παραπομπή του μέλους στην επόμενη τακτική ή – εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι – σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τελεσίδικα με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων. Κατά το διάστημα από την απόφαση παραπομπής του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μέλους βρίσκεται σε αναστολή.

 

 


Άρθρο 4

Πόροι

 1. Πόροι του Ομίλου είναι:
 • το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του,
 • κάθε είδους συνεισφορά από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εν ζωή ή αιτία θανάτου, που έχει νόμιμη προέλευση
 • τα έσοδα του Ομίλου από τις δραστηριότητες του ή την περιουσία του.
 1. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών μηνιαίων συνδρομών ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Μέχρι την σύγκληση της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 20€ (είκοσι ευρώ) και η μηνιαία συνδρομή 5€ (πέντε ευρώ).

 

Άρθρο 5

Οργάνωση-Διοίκηση – Εκπροσώπηση

 1. Όργανα του Ομίλου είναι η Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο Όμιλος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, και ιδίως:
 • η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.
 • η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου σύμφωνα με αυτές.
 • η ανάληψη, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου.
 • η σύνταξη του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Οι επιλαχόντες που έχουν λάβει αριθμό ψήφων του τελευταίου εκλεγόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του και καταλαμβάνουν, κατά τη σειρά της εκλογής τους, τις θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 2. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειονοψηφήσαντος μέλους του σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του και οργανώνεται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από έγγραφη πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας από την υποβολή της πρότασης, ή σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται από διατάξεις του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του.
 4. Η Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο και γνωστοποιείται στα μέλη, μαζί με την πρόσκληση, εγγράφως ή τηλεφωνικώς τρεις (3) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη συνεδρίαση του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέμα που προτείνουν τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή τον, τυχόν υπάρχοντα, Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται φανερά εκτός αν αφορούν σε προσωπικά θέματα, κατά την αλφαβητική σειρά των μελών εκτός του Προέδρου που ψηφίζει τελευταίος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως και σε περίπτωση ισοψηφίας και στη δεύτερη ψηφοφορία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
 6. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επίσημο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται στην επόμενη και μετά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία συμμετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της και με πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. Η πρόταση για ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον (20) μέλη του Ομίλου και να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει σε ένα το πολύ μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης την πρόταση αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης της ειδικής απαιτούμενης απαρτίας η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με την ίδια αιτία μια μόνο ακόμη φορά. Λόγοι ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
 • Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 7 του άρθρου 3, και που αφορούν στην αποβολή μέλους.
 • η πέραν του εξαμήνου δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη διαρκής απουσία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και
 • κάθε βαριά παράβαση καθήκοντος.
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

 

Άρθρο 7

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο προς τα έξω, καθώς και δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής. Ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει πληρεξούσιους άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα μέλη του Ομίλου με εντολές ειδικής ή γενικής εκπροσώπησης του. Οι εντολές εκπροσώπησης του Προέδρου εγκρίνονται ή – σε επείγουσες περιπτώσεις – επικυρώνονται εκ των υστέρων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ο Πρόεδρος:
 • Διευθύνει τις εργασίες και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο Απολογισμού και Προγραμματισμού, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
 • Συνυπογράφει με τον Ταμία στον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
 • Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ομίλου καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • συνυπογράφει με τον Ταμία όλες τις οικονομικές πράξεις (εισροές και εκροές) με αντικείμενο μεγαλύτερο από ποσό που καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • παρακολουθεί όλες γενικά τις δραστηριότητες του Ομίλου και των Οργάνων του και έχει την ευθύνη για όλες τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο μέλος του Ομίλου.

 

Άρθρο 8

Ταμίας

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική διαχείριση του Ομίλου.
 2. Ο Ταμίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Οικονομικό Απολογισμό και το σχέδιο Προϋπολογισμού που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 3. Ο Ταμίας υποχρεούται να τηρεί τους λογαριασμούς, τα παραστατικά και τα Οικονομικά Βιβλία του Ομίλου. Ποσά μεγαλύτερα ορίου, το οποίο καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τηρούνται επ’ ονόματι του Ομίλου και η διαχείρισή τους γίνεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
 4. Ο Ταμίας ενημερώνει σε κάθε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και εισηγείται για την αναγκαιότητα λήψης απόφασης έκτακτης οικονομικής εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Καταστατικού.

 

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και σε έκτακτη σύνοδο όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
 4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό, να συγκληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση εκτάκτου και ιδιαίτερα σοβαρού θέματος.
 5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, επίσης, εάν το ζητήσει εγγράφως το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του Ομίλου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει την κεντρική εισήγηση σχετικά με το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
 6. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης περιέχει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο έναρξης της συνόδου και τα κείμενα των εισηγήσεων που έχουν κατατεθεί για θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 7. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
 • η τροποποίηση του Καταστατικού
 • η μεταβολή του σκοπού του Ομίλου,
 • η διάλυση του Ομίλου,
 • η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • η έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού, του Προϋπολογισμού, του Απολογισμού και το Προγράμματος Δράσης του Ομίλου.
 1. Πέντε (5) μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης με έγγραφη πρότασή τους που κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μπορεί να ζητήσει την εγγραφή προσωπικού του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη. Επί του προσωπικού ή μη χαρακτήρα του θέματος κρίνει το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση ένστασης του ενδιαφερομένου αποφαίνεται τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση.
 3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται νόμιμα το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, εκτός των περιπτώσεων που το Καταστατικό προβλέπει ειδική απαρτία. Αν κατά την ημέρα και ώρα και ώρα σύγκλησης της συνόδου δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων, εκτός των περιπτώσεων που το Καταστατικό προβλέπει ειδική πλειοψηφία. Επί προσωπικών θεμάτων διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
 5. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που διεξάγονται σύμφωνα με Κανονισμό που συντάσσεται το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται εφ’ άπαξ από τη Γενική Συνέλευση διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από το Σώμα. Η εκλογή του Προεδρείου είναι το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων με ευθύνη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από όλα τα μέλη του.

 

Άρθρο 10

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Τα μέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν κατά σειρά τις θέσεις τακτικών μελών της τα οποία τυχόν είχαν αποχωρήσει από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο της. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου στη Γενική Συνέλευση και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Επιτροπής.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών του Ομίλου η οποία υποβάλλεται στην Επόμενη Γενική Συνέλευση.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο και έκτακτα όταν προβλέπεται από τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας ή με πρόσκληση του Προέδρου της, ή μετά από έγγραφο αίτημα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφο αίτημα δέκα (10) μελών του Ομίλου. Στις περιπτώσεις που το αίτημα προέρχεται από τον Ταμία ή μέλη του Ομίλου, ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούται να την συγκαλέσει σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες.

 

Άρθρο 11

Αρχαιρεσίες

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Ομίλου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τους επίσημους καταλόγους των μελών και τα βιβλία του Ταμείου.
 2. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τις εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόματα τους στο εκλογικό σώμα , με ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων στα Γραφεία του Ομίλου , δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τις εκλογές.
 3. Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από το εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριμελής. Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει πλειοψηφήσει αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών και ιδίως:
 • Για τη διευθέτηση του χώρου που θα τοποθετηθούν οι κάλπες
 • Για τη διακρίβωση της ταυτότητας και τον έλεγχο του δικαιώματος των εκλογέων να ψηφίσουν
 • Για την καταγραφή όσων ψηφίζουν και την τήρηση του σχετικού ονομαστικού πρωτοκόλλου
 • Για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, και
 • Για τη σύνταξη του Πρακτικού της ψηφοφορίας και την ανακοίνωση του αποτελέσματος της

 

 1. Κάθε εκλογέας μπορεί να τοποθετήσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι ένα (1) για την εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Μέλη του Ομίλου που κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα από την έδρα του έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες με συστημένη επιστολή τους προς της Εφορευτική Επιτροπή. Ο φάκελος της επιστολής πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου, να περιέχει σφραγισμένους τους δύο φακέλους ψηφοφορίας με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια και να έχει ταχυδρομηθεί πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης . Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και το δικαίωμα του αποστολέα να ψηφίσει , καταγράφονται τα στοιχεία του σε ειδική κατάσταση όσων ψηφίζουν με αλληλογραφία, αποσφραγίζεται ο εξωτερικός φάκελος , ο οποίος διατηρείται στο αρχείο της Εφορευτικής Επιτροπής και οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται κλειστοί σε ειδικές , για όσους ψηφίζουν με αλληλογραφία, κάλπες-μια για το κάθε όργανο. Μετά τη διακρίβωση ότι έχουν συγκεντρωθεί όλες οι επιστολές που έχουν ταχυδρομηθεί και οπωσδήποτε σε τρεις (3) εβδομάδες από την ημέρα των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην καταμέτρηση των ψήφων όσων ψήφισαν με αλληλογραφία και τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία των εκλογών.

 

 1. Η Εφορευτική επιτροπή , με βάση το Πρακτικό εκλογής, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες ως τακτικά και ως αναπληρωματικά μέλη των αντίστοιχων οργάνων. Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ή σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διεξάγει η Εφορευτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 12

Επίτιμα Μέλη

Ο Όμιλος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/) των παρόντων, μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη τους πολίτες που συμβάλλουν ή έχουν συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του.

 

Άρθρο 13

Βιβλία του Ομίλου

Ο Όμιλος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

 • Βιβλίο Μητρώου Μελών
 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών)
 • Βιβλίο Περιουσίας του Ομίλου

 

 

Άρθρο 14

Διαχειριστικό Έτος

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει στις 30 Απριλίου κάθε χρόνου. Ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός συντάσσονται για ένα πλήρες , πλην του πρώτου, διαχειριστικό έτος και υποβάλλονται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 15

Τροποποίηση του Καταστατικού-Λύση

 1. Για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απαρτία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 2. Για να ληφθεί απόφαση της Γενικής συνέλευσης για αλλαγή του σκοπού του Ομίλου απαιτείται η συναίνεση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Ομίλου. Οι δηλώσεις συναίνεσης πρέπει να κατατεθούν γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Ο Όμιλος διαλύεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των εγγεγραμμένων και ταμιακά ενήμερων μελών του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 παρ. 1 και παρ. 3 του Αστικού Κώδικα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε αυτή την περίπτωση.

 

Άρθρο 16

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Μέχρι την επικύρωση του Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο ο Όμιλος διοικείται από 5μελή Διοικούσα επιτροπή που έχει όλες τις κατά το Καταστατικό αρμοδιότητες και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει την Πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από την επικύρωση του Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο.
 2. Η θητεία του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30 Απριλίου του 2017. Παράταση της είναι δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας για ένα το πολύ δίμηνο.

 

Άρθρο 17

Γενικές διατάξεις

 1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
 1. Αγγελος left a comment on February 7, 2017 at 9:52 am

  Καλη διαδρομη….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − four =